Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video ThaiBinh-SongLong 23-7

Lượt xem 8.115
Số Clip 38
Thích Kèo Này?
Thích Đế Chế
TB vs SL C2t1

TB vs SL C2t1

45:02 · 12.250 ·

TB vs SL C2t2

TB vs SL C2t2

00:00 · 11.658 ·

TB vs SL C2t4

TB vs SL C2t4

00:00 · 10.982 ·

TB vs SL C3t1

TB vs SL C3t1

35:13 · 11.196 ·

TB vs SL C3t2

TB vs SL C3t2

25:24 · 10.672 ·

TB vs SL C3t3

TB vs SL C3t3

31:12 · 11.104 ·

TB vs SL C3t4

TB vs SL C3t4

30:14 · 10.603 ·

TB vs SL C5t1

TB vs SL C5t1

68:30 · 9.939 ·

TB vs SL C4t1

TB vs SL C4t1

38:33 · 10.776 ·

TB vs SL C4t2

TB vs SL C4t2

45:37 · 10.153 ·

TB vs SL C4t3

TB vs SL C4t3

29:59 · 10.069 ·

TB vs SL C4t4

TB vs SL C4t4

31:47 · 10.126 ·

TB vs SL C5t2

TB vs SL C5t2

18:48 · 9.687 ·

TB vs SL C5t3

TB vs SL C5t3

56:57 · 10.410 ·

TB vs SL C5t4

TB vs SL C5t4

37:03 · 10.262 ·

TB vs SL C5t5

TB vs SL C5t5

59:24 · 12.782 ·

TB vs SL C6t1

TB vs SL C6t1

42:54 · 11.129 ·

TB vs SL C6t2

TB vs SL C6t2

16:34 · 10.495 ·

TB vs SL C6t3

TB vs SL C6t3

24:56 · 10.499 ·

TB vs SL C6t4

TB vs SL C6t4

21:51 · 10.197 ·

TB vs SL C7t1

TB vs SL C7t1

30:29 · 10.143 ·

TB vs SL C7t2

TB vs SL C7t2

52:01 · 10.339 ·

TB vs SL C7t3

TB vs SL C7t3

35:29 · 10.656 ·

TB vs SL C8t1

TB vs SL C8t1

27:48 · 10.321 ·

TB vs SL C8t2

TB vs SL C8t2

31:47 · 10.271 ·

TB vs SL C8t3

TB vs SL C8t3

30:43 · 10.825 ·

TB vs SL C8t4

TB vs SL C8t4

62:17 · 10.344 ·

TB vs SL C8t5

TB vs SL C8t5

23:46 · 10.690 ·

TB vs SL C9t1

TB vs SL C9t1

34:06 · 10.263 ·

TB vs SL C9t2

TB vs SL C9t2

35:33 · 10.611 ·

TB vs SL C9t3

TB vs SL C9t3

17:06 · 11.342 ·

TB vs SL C10t1

TB vs SL C10t1

25:41 · 12.000 ·

TB vs SL C10t2

TB vs SL C10t2

34:04 · 11.141 ·

TB vs SL C10t3

TB vs SL C10t3

32:09 · 10.814 ·

TB vs SL C10t4

TB vs SL C10t4

39:13 · 13.919 ·

TB vs SL C1t1

TB vs SL C1t1

29:31 · 13.092 ·

TB vs SL C1t2

TB vs SL C1t2

28:31 · 11.521 ·

TB vs SL C1t3

TB vs SL C1t3

20:24 · 11.440 ·

Bình luân & Chém Gió